do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2017 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2017 roku

Aktualności 9 Listopada 2017

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (240.765 tys. PLN) wyższe o 9,2% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (220.389 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 9,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku wyniosły 2.423 tys. PLN, czyli są na poziomie niższym, niż w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku (2.526 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku (50.982 tys. PLN) wzrósł o 21,7% (tj. o 9.079 tys. PLN) w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (41.903 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miała zmiana kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni w kwocie 6.327 tys. PLN, na którą złożyła się (i) różnica pomiędzy efektami zmian szacunków rezerwy w porównywanych okresach (10.078 tys. PLN) oraz (ii) niższy bieżący koszt utworzenia tej rezerwy odnotowany w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. (spadek o 3.751 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku w wysokości 189.783 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 6,3%), niż 178.486 tys. PLN w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (2.939 tys. PLN), w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku (2.677 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 8,9% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu niższej kwoty otrzymanych odszkodowań oraz braku zysku ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (24.872 tys. PLN) na poziomie nieznacznie wyższym (wzrost o 0,8%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (24.678 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku w wysokości 266 tys. PLN były wyższe, niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku, gdy wyniosły 91 tys. PLN, lecz ze względu na ich relatywnie mały udział w strukturze kosztów nie wpłynęły znacząco na zysk z działalności operacyjnej za pierwsze trzy kwartały 2017 roku (167.322 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku ujemne saldo działalności finansowej (14.061 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 11,5%), niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (15.897 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań kredytowych.

W efekcie działalności prowadzonej w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 7,8%) zysk netto w wysokości 123.645 tys. PLN, w porównaniu do 114.680 tys. PLN zysku netto uzyskanego w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy pierwsze kwartały 2017 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry