do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2020 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2020 roku

Aktualności 31 Lipca 2020

W I półroczu 2020 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 128.656 tys. PLN, które były niższe o 23,4% niż w I półroczu 2019 roku (167.962 tys. PLN), głównie za sprawą spadku przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (spadek o 23,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (spadek o 23,7%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Obserwowany spadek przychodów jest konsekwencją ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, o czym Grupa informowała już w wcześniejszych raportach bieżących. Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I półrocza 2020 roku (44.544 tys. PLN) spadł o 2,8% (tj. o 1.293 tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2019 roku (45.837 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany spadek przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2020 roku w wysokości 84.112 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 31,1%), niż 122.125 tys. PLN w I półroczu roku poprzedniego.

W porównaniu do I półrocza 2019 roku (1.987 tys. PLN), w I półroczu 2020 roku (5.653 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 184,5% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wzrostu przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (39.504 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 37,1%), niż w I półroczu roku poprzedniego (62.766 tys. PLN), głównie w efekcie niższej kwoty Płatności na rzecz Skarbu Państwa (14.880 tys. PLN w bieżącym okresie, w porównaniu do 44.356 tys. PLN w porównywalnym okresie roku ubiegłego). Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2020 roku w wysokości 141 tys. PLN były niższe, niż w I półroczu 2019 roku, gdy wyniosły 321 tys. PLN, głównie z powodu odnotowanej w zeszłorocznym okresie porównawczym korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (214 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2020 roku wyniósł 50.095 tys. PLN  i był niższy (spadek o 17,9%) od tego osiągniętego w I półroczu roku poprzedniego (61.009 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2020 roku ujemne saldo działalności finansowej (665 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 67,8%), niż w I półroczu 2019 roku (2.063 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku całkowitej spłaty zobowiązań kredytowych wynikających z Umowy Kredytowej zawartej przez spółkę SAM.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2020 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 7,8%) zysk netto w wysokości 34.623 tys. PLN, w porównaniu do 37.541 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I półroczu roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2020 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry