do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2017 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2017 roku

Aktualności 3 Sierpnia 2017

W I półroczu 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (150.466 tys. PLN) wyższe o 9% niż w I półroczu 2016 roku (137.643 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,5%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 9,6%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.626 tys. PLN, czyli są na poziomie niższym niż w I półroczu 2016 roku (1.706 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I półrocza 2017 roku (31.088 tys. PLN) wzrósł o 31,3% (tj. o 7.405 tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2016 roku (23.683 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miała zmiana kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni w kwocie 5.399 tys. PLN, na którą złożyła się (i) negatywna różnica pomiędzy efektami zmian szacunków rezerwy w porównywanych okresach półrocznych (8.020 tys. PLN) oraz (ii) niższy bieżący koszt utworzenia tej rezerwy odnotowany w I półroczu 2017 r. (spadek o 2.621 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2017 roku w wysokości 119.378 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 5%) niż 113.960 tys. PLN w I półroczu roku poprzedniego.

W I półroczu 2017 roku Grupa wykazała pozostałe przychody operacyjne na podobnym poziomie (1.782 tys. PLN), jak w I półroczu 2016 roku (1.747 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (15.886 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 5,4%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (15.079 tys. PLN), głównie z powodu wyższych kosztów świadczeń pracowniczych. Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2017 roku w wysokości 216 tys. PLN były wyższe niż w I półroczu 2016 roku, gdy wyniosły 66 tys. PLN, lecz ze względu na ich relatywnie mały udział w strukturze kosztów nie wpłynęły znacząco na zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2017 (105.058 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2017 roku ujemne saldo działalności finansowej (9.442 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 8%) niż w I półroczu 2016 roku (10.305 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań kredytowych.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2017 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 5%) zysk netto w wysokości 76.857 tys. PLN, w porównaniu do 73.243 tys. PLN zysku netto w I półroczu roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2017 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry