do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2024 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2024 roku

Aktualności 10 Maja 2024

W I kwartale 2024 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 127.197 tys. PLN, które były wyższe o 23,1% niż w I kwartale 2023 roku (103.298 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

Koszt własny sprzedaży Grupy w I kwartale 2024 roku (46.853 tys. PLN) wzrósł o 8,8% w porównaniu do I kwartału 2023 roku (43.060 tys. PLN), głównie z powodu wyższych kosztów amortyzacji (wzrost o 3.889 tys. PLN) oraz kosztów świadczeń pracowniczych (wzrost o 1.172 tys. PLN), skompensowanych częściowo niższymi kosztami utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (spadek o 1.436 tys. PLN).

W porównaniu do I kwartału 2023 roku (3.957 tys. PLN), w I kwartale 2024 roku (1.341 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 66,1% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed skutkami szkód górniczych w I kwartale 2023 roku, które nie wystąpiły w kwartale bieżącym. W tym samym okresie I kwartału 2024 roku Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (15.973 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 13,7%), niż w I kwartale roku poprzedniego (18.498 tys. PLN), głównie z powodu zmiany kosztów remontowych i utrzymaniowych autostrady (spadek o 3.890 tys. PLN) oraz kosztu świadczeń pracowniczych (wzrost o 1.155 tys. PLN).

Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2024 roku w wysokości 116 tys. PLN były na niższym poziomie, w porównaniu do kosztów poniesionych w I kwartale 2023 roku (147 tys. PLN), głównie z powodu niższych kosztów likwidacji szkód oraz kar i odszkodowań. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w I kwartale 2024 roku 14 tys. PLN, w porównaniu do 17 tys. PLN w I kwartale roku ubiegłego.

W konsekwencji powyższych, zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2024 roku wyniósł 65.582 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 44%) od tego osiągniętego w I kwartale 2023 roku (45.533 tys. PLN).

Grupa odnotowała w I kwartale 2024 roku saldo na działalności finansowej w wysokości 4.094 tys. PLN, które było niższe od salda odnotowanego w I kwartale 2023 roku (4.556 tys. PLN). Wynik ten to głównie efekt spadku przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w tym długoterminowych) o 1.899 tys. PLN, niższych kosztów dyskonta rezerw (spadek o 1.943 tys. PLN), ale również wyższych kosztów odsetek dotyczących zobowiązań wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu (wzrost o 489 tys. PLN). W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w I kwartale 2024 roku wyniósł 69.683 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 39%) od tego osiągniętego w I kwartale 2023 roku (50.136 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2024 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 59.177 tys. PLN, który jest na wyższym poziomie (wzrost o 45,8%), w porównaniu do zysku netto uzyskanego w I kwartale 2023 roku (40.587 tys. PLN).

Należy wspomnieć, iż dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku ze zmianami opisanymi w nocie 5 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2024 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry