do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2017 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2017 roku

Aktualności 10 Maja 2017

W I kwartale 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (70.360 tys. PLN) wyższe o 8,2% niż w I kwartale 2016 roku (65.036 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 8,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 8,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I kwartale 2017 roku wyniosły 821 tys. PLN, czyli są na poziomie niższym niż w I kwartale 2016 roku (860 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2017 roku (10.522 tys. PLN) wzrósł o 286,3% (tj. o 7.798 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2016 roku (2.724 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał wzrost kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 6.904 tys. PLN, na którą złożyła się negatywna różnica pomiędzy efektami zmian szacunków rezerwy w porównywanych okresach kwartalnych (8.412 tys. PLN) oraz niższy bieżący koszt utworzenia tej rezerwy odnotowany w I kwartale 2017 r. (spadek o 1.508 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2017 roku w wysokości 59.838 tys. PLN osiągnął poziom nieznacznie niższy (spadek o 4%) niż 62.312 tys. PLN w I kwartale roku poprzedniego.

W I kwartale 2017 roku Grupa wykazała pozostałe przychody operacyjne na podobnym poziomie (868 tys. PLN), jak w I kwartale 2016 roku (864 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (7.607 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 2,5%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (7.420 tys. PLN), głównie z powodu wyższych kosztów świadczeń pracowniczych. Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2017 roku w wysokości 52 tys. PLN były wyższe niż w I kwartale 2016 roku, gdy wyniosły 33 tys. PLN, lecz ze względu na ich mały udział w strukturze kosztów nie wpłynęły znacząco na zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2017 (53.047 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2017 roku ujemne saldo działalności finansowej (4.787 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 8,5%) niż w I kwartale 2016 roku (5.233 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań kredytowych.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2017 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 5,7%) zysk netto w wysokości 38.986 tys. PLN, w porównaniu do 41.345 tys. PLN zysku netto w I kwartale roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2017 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry