do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2016 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2016 roku

Aktualności 6 Maja 2016

W I kwartale 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (65.036 tys. PLN) wyższe o 19,9% niż w I kwartale 2015 roku (54.263 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 20,1%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 20,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I kwartale 2016 roku wyniosły 860 tys. PLN i utrzymały się na poziomie zbliżonym do I kwartału 2015 roku (841 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2016 roku (2.724 tys. PLN) spadł o 86,4% (tj. o 17.369 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2015 roku (20.093 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 17.954 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2016 roku w wysokości 62.312 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 82,4%) niż 34.170 tys. PLN w I kwartale roku poprzedniego.

W porównaniu do I kwartału 2015 roku (923 tys. PLN) w I kwartale 2016 roku (864 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 6,4% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wykazania niższych przychodów z odsetek od należności. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (7.420 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 19,6%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (6.203 tys. PLN), głównie z powodu wyższych kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wyższych kosztów pozostałych usług obcych. Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2016 roku w wysokości 33 tys. PLN były wyższe niż w I kwartale 2015 roku, gdy wyniosły 18 tys. PLN, lecz ze względu na ich udział w strukturze kosztów nie wpłynęły one znacząco na zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2016 (55.723 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2016 roku ujemne saldo działalności finansowej (5.233 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 12,1%) niż w I kwartale 2015 roku (5.956 tys. PLN). Zaważyła na tym głównie obniżka stóp procentowych. Choć miała ona neutralny wpływ na bilans odsetek od lokat i kredytów, to przełożyła się jednak na niższą kwotę odwrócenia dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2016 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 119,2%) zysk netto w wysokości 41.345 tys. PLN w porównaniu do 18.859 tys. PLN zysku netto w I kwartale roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2016 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry