do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2020 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2020 roku

Aktualności 3 Marca 2021

W 2020 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 289.545 tys. PLN, które były niższe o 18% niż w 2019 roku (351.487 tys. PLN), głównie za sprawą spadku przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (spadek o 17,8%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (spadek o 17,8%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Obserwowany spadek przychodów jest konsekwencją ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, o czym Grupa informuje w specjalnych cotygodniowych raportach bieżących. Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w 2020 roku (96.069 tys. PLN) wzrósł o 7,8% (tj. o 6.972 tys. PLN) w porównaniu do 2019 roku (89.097 tys. PLN), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 6.781 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany spadek przychodów oraz wzrost kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2020 roku w wysokości 193.476 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 26,3%), niż 262.390 tys. PLN w 2019 roku.

W porównaniu do 2019 roku (6.313 tys. PLN), w 2020 roku (8.103 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 28,4% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wzrostu przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (101.033 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 27,3%), niż w roku poprzednim (139.033 tys. PLN), głównie w efekcie niższej kwoty „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” (44.610 tys. PLN w bieżącym okresie w porównaniu do 88.800 tys. PLN w roku ubiegłym). Zauważalna różnica w „Płatnościach na Rzecz Skarbu Państwa” jest wynikiem mniejszej podstawy wyliczenia tych płatności w okresie bieżącym, w konsekwencji wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy. Pozostałe koszty operacyjne w 2020 roku w wysokości 225 tys. PLN były niższe, niż w 2019 roku, gdy wyniosły 514 tys. PLN. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w 2020 roku wyniósł 100.291 tys. PLN i był niższy (spadek o 22,3%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (129.153 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2020 roku ujemne saldo działalności finansowej (1.368 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 69,7%), niż w 2019 roku (4.518 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku całkowitej spłaty przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A., z końcem trzeciego kwartału 2019 roku, zobowiązań kredytowych wynikających z zawartej Umowy Kredytowej oraz mniejsze koszty dyskonta rezerw. Należy jednak zaznaczyć, iż w równocześnie w konsekwencji malejących stóp procentowych Grupa odnotowała niższe przychody z tytułu odsetek z lokat bankowych.

Poza opisanymi powyżej czynnikami, na wyniki istotny wpływ miało uznanie przez Grupę w 2020 roku „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” za koszty uzyskania przychodu, w tym również w odniesieniu do płatności dokonanych w latach poprzednich. W rezultacie zmiany podejścia, Grupa otrzymała w 2020 roku zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2018-2019 w łącznej kwocie 17.995 tys. PLN, co znalazło odzwierciedlenie w pozycji podatek dochodowy.

W efekcie powyższego w 2020 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 13,8%) zysk netto w wysokości
91.456 tys. PLN, w porównaniu do 80.396 tys. PLN zysku netto uzyskanego w roku poprzednim.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2020 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry