do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2018 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2018 roku

Aktualności 1 Marca 2019

W 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (336.529 tys. PLN) wyższe o 5,6% niż w 2017 roku (318.831 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 5,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 5,6%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w 2018 roku wyniosły 3.250 tys. PLN, czyli są na porównywalnym poziomie jak w 2017 roku (3.236 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w 2018 roku (52.198 tys. PLN) spadł o 26% (tj. o 18.309 tys. PLN) w porównaniu do 2017 roku (70.507 tys. PLN), głównie w efekcie spadku kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (spadek o 25.647 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2018 roku w wysokości 284.331 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 14,5%), niż 248.324 tys. PLN w roku poprzednim.

W porównaniu do 2017 roku (5.926 tys. PLN), w 2018 roku (10.396 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 75,4% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych (6.756 tys. PLN) oraz zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (48.687 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 35,8%), niż w roku poprzednim (35.845 tys. PLN), głównie w efekcie poniesienia po raz pierwszy w roku 2018 kosztów związanych z „Płatnościami na rzecz Skarbu Państwa” (5.912 tys. PLN netto) oraz zwiększenia podatków i opłat (3.001 tys. PLN) i kosztów świadczeń pracowniczych (2.781 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w 2018 roku w wysokości 3.282 tys. PLN były wyższe, niż w 2017 roku, gdy wyniosły 2.047 tys. PLN, głównie z powodu korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w 2018 roku wyniósł 242.701 tys. PLN i był wyższy o 12,1% niż w 2017 roku (216.409 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2018 roku ujemne saldo działalności finansowej (7.740 tys. PLN) było istotnie mniejsze (spadek o 57,5%), niż w 2017 roku (18.196 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w 2018 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 17,4%) zysk netto w wysokości 186.428 tys. PLN, w porównaniu do 158.780 tys. PLN zysku netto uzyskanego w roku poprzednim.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2018 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry