do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2016 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2016 roku

Aktualności 3 Marca 2017

W ciągu 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (292.853 tys. PLN) wyższe o 12% niż w 2015 roku (262.508 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad w tym z tytułu poboru opłat za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w 2016 roku wyniosły 3.364 tys. PLN i były takie same jak w roku 2015.

Koszt własny sprzedaży Grupy w 2016 roku (40.854 tys. PLN) spadł o 38% (tj. o 24.730 tys. PLN) w porównaniu do 2015 roku (65.584 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży , który był niższy o 24.927 tys. PLN w porównaniu do roku poprzedniego.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów, jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2016 roku w wysokości 251.999 tys. PLN i osiągnął poziom wyższy (wzrost o 28%) niż 196.924 tys. PLN w poprzednim roku.

W porównaniu do 2015 roku (7.321 tys. PLN) w 2016 roku (4.917 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 33% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu czynszów dzierżawnych z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie autostrady A4 Katowice-Kraków, gdzie w roku 2015 wykazano wyższe przychody z tytułu refakturowania na dzierżawców kosztów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. W 2016 roku Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (33.843 tys. PLN) na porównywalnym poziomie (spadek o 1%) jak w roku poprzednim (34.182 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w 2016 roku w wysokości 312 tys. PLN były niższe niż w 2015 roku, gdy wyniosły 351 tys. PLN. W konsekwencji zysk z działalności operacyjnej w 2016 roku wyniósł 222.761 tys. PLN i był wyższy o 31%, w porównaniu do roku ubiegłego, gdy wyniósł 169.712 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2016 roku ujemne saldo na działalności finansowej (21.158 tys. PLN) było nieco mniejsze (spadek o 2%) niż w 2015 roku (21.696 tys. PLN). Za taką stabilizacją kryją się jednak przeciwstawne czynniki takie jak zmiany w strukturze aktywów i pasywów finansowych, jak i zmiany stóp procentowych.

W efekcie działalności prowadzonej w 2016 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 38%) zysk netto w wysokości 165.294 tys. PLN w porównaniu do 119.410 PLN zysku netto w poprzednim roku.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2016 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry