do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2015 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2015 roku

Aktualności 8 Marca 2016

W ciągu 2015 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (262.508 tys. PLN) wyższe o 18,0% niż w 2014 roku (222.543 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 18,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 18,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w 2015 roku wyniosły 3.364 tys. PLN i były niższe o 2,0% niż w 2014 roku (3.432 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w 2015 roku (65.584 tys. PLN) spadł o 26,8% (tj. o 23.959 tys. PLN) w porównaniu do 2014 roku (89.543 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 25.365 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2015 roku w wysokości 196.924 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 48,1%) niż 133.000 tys. PLN w poprzednim roku.

W porównaniu do 2014 roku (4.603 tys. PLN) w 2015 roku (7.321 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 59,0% pozostałe przychody operacyjne, głównie w wyniku wyższych przychodów z czynszów dzierżawnych z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie autostrady A4 Katowice-Kraków spowodowanych refakturowaniem kosztów podatku od nieruchomości za okres bieżący oraz lata ubiegłe. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (34.182 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 14,9%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (29.746 tys. PLN). Główny wpływ na taką sytuację miał wzrost kosztów podatku od nieruchomości w związku z zapłatą podatku za okres bieżący oraz lata ubiegłe. Pozostałe koszty operacyjne w 2015 roku w wysokości 351 tys. PLN były niższe niż w 2014 roku, gdy wyniosły 597 tys. PLN, lecz ze względu na ich udział w strukturze kosztów nie wpłynęły one znacząco na zysk z działalności operacyjnej 2015 roku (169.712 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2015 roku ujemne saldo na działalności finansowej (21.696 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 19,2%) niż w 2014 roku (26.859 tys. PLN). Zaważyły na tym głównie sukcesywna spłata zobowiązań z tytułu kredytów przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji długoterminowych i środków pieniężnych oraz obniżka stóp procentowych, która oprócz obniżenia odsetek od kredytu, rachunków bankowych oraz lokat, zmniejszyła również wartość dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w 2015 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 82,6%) zysk netto w wysokości 119.410 tys. PLN w porównaniu do 65.403 PLN zysku netto w poprzednim roku.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2015 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry