do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.98 zł -1.65% -0.05zł 2024-04-25
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I kwartał 2012 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I kwartał 2012 roku

Informacje prasowe 9 Maja 2012

W I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 39.812 tys. PLN i były o 2% wyższe niż odnotowane w analogicznym okresie roku ubiegłego (39.046 tys. PLN). Sytuacja ta stanowiła połączony efekt rozpoczęcia rzeczywistego poboru opłat od samochodów ciężarowych objętych wcześniej tzw. „systemem winietowym” i związanego z tym spadku ruchu samochodów ciężarowych o 36,8% (przy praktycznie stałym poziomie ruchu samochodów osobowych łączny Średni Dobowy Ruch uległ obniżeniu o 9,0% w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku), a także podwyższenia stawki za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 (o 11,1%, od dnia 1 lipca 2011 roku) oraz samochodów osobowych (o 12,5%, od dnia 1 marca 2012 roku).

Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupa wykazała stratę netto w wysokości 4.919 tys. PLN, co w zdecydowanej mierze stanowiło efekt dokonanego przeszacowania rezerwy na drugą wymianę nawierzchni w konsekwencji zakładanego przyspieszenia realizacji planowanych prac budowlanych. Uwzględniając również zmianę oczekiwań Grupy dotyczących stóp procentowych, wartość rezerwy utworzonej na przyszłe planowane wymiany nawierzchni - wyłącznie z tytułu zmiany szacunków - wzrosła o 6.986 tys. PLN i kwota ta powiększyła koszty operacyjne analizowanego okresu (koszt własny sprzedaży). Warto również podkreślić, iż w I kwartale 2012 roku Grupa ujęła w kosztach rezerwę w wysokości 282,5 tys. PLN na odpraw wypłacane pracownikom odchodzącym z Grupy. Pozytywne efekty finansowe realizowanego programu restrukturyzacji widoczne będą w IV kwartale br.

Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku strata netto Grupy wyniosła 5.220 tys. PLN i stanowiła konsekwencję decyzji organów skarbowych, w wyniku której spółka holdingowa dokonała odpisu aktualizującego wartość należności podatkowych na kwotę 6,9 mln PLN.

Pełne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2012 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry