do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2013 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2013 roku

Informacje prasowe 24 Maja 2013

W I kwartale 2013 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 9,6% niż w I kwartale 2012 roku, głównie za sprawą wzrostu (14,3%) przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu opłat za przejazd (wzrost o 14,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Z drugiej strony w I kwartale 2013 roku Grupa odnotowała w porównaniu do I kwartału 2012 roku spadek (64,8%) w przychodach z działalności zarządzania, doradztwa oraz wynajmu pomieszczeń. Należy jednak nadmienić, iż ze względu na zawartą w 2012 roku transakcję sprzedaży udziałów spółki Biuro Centrum, sprawozdania finansowe Grupy za I kwartał 2013 (w przeciwieństwie do I kwartału 2012 roku) nie uwzględniają części przychodów i kosztów generowanych przez ten podmiot.

Ponadto w I kwartale 2013 Grupa odnotowała znacznie mniejszy (spadek o 31,8%) koszt własny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012, głównie dzięki niższym (spadek o 66,3%) kosztom utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni (przeszacowanie rezerwy ze względu na wielkość przewidywanych wydatków oraz harmonogram prac budowlanych). Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2013 roku w wysokości 24.618 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 106,4%) niż w I kwartale roku poprzedniego.

Dodatkowo w porównaniu do I kwartału 2012 roku Grupa wykazała w I kwartale 2013 roku niższe (spadek o 14,7%) koszty ogólnego zarządu, głównie w wyniku istotnego obniżenia (spadek o 19,5%) kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych wskutek działań restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych jeszcze pod koniec II kwartału 2012 roku. Powyższe oszczędności zniwelowały z nadwyżką wzrost (3,0%) kosztów finansowych netto Grupy w I kwartale 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost kosztów finansowych netto został głównie spowodowany stratą z inwestycji w fundusze inwestycyjne będącą konsekwencją dalszej przeceny jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO,  a także objęciem dodatkowym odpisem aktualizującym akcji Ideon S.A.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale  2013 Grupa osiągnęła znacznie większy zysk netto w wysokości 6.711 tys. PLN  w porównaniu do 4.919 tys. PLN straty netto w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2013 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry