do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w I półroczu 2017 roku ponownie na plusie

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w I półroczu 2017 roku ponownie na plusie

Informacje prasowe 3 Sierpnia 2017

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w I połowie 2017 roku utrzymała trend wzrostowy w zakresie kluczowych wskaźników finansowych - zarówno przychodów, jak i wypracowanego zysku netto. W maju wypłacona została dywidenda dla akcjonariuszy spółki Stalexport Autostrady S.A.

W I półroczu 2017 roku przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wzrosły o 9,5 proc. w stosunku do I półrocza 2016 roku, osiągając poziom 150,5 mln zł. Zysk netto zwiększył się o prawie 5 proc. - do 76,9 mln zł. EBITDA wyniosła ok. 126,1 mln zł.
Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady A4, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM).
Wzrost zysku netto to efekt m.in. wprowadzonej 1 marca 2017 r. zmiany stawek za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla samochodów ciężarowych oraz wzrostu natężenia ruchu o 7,5 proc. w porównaniu do I półrocza 2016 roku, czyli do 41 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (7,6 proc.), jak i ciężarowych (6,7 proc.).
W I półroczu 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie ponad 44,5 mln zł, czyli 0,18 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona 16 maja br. Wypłata powyższej dywidendy była możliwa, ponieważ Stalexport Autostrady uzyskał dywidendę od swojej spółki zależnej Stalexport Autoroute, której z kolei dywidendę wypłaciły: SAM - koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków oraz VIA4 - operator ww. autostrady.
W analizowanym okresie sprawozdawczym zakończono rozbudowę węzła Rudno oraz kontynuowano modernizację systemu odwodnienia autostrady i wymianę nawierzchni jezdni.
Ważnym wydarzeniem minionego półrocza było złożenie przez Catterick Investments Sp. z o.o., w której Stalexport Autostrady posiada 10% udziałów, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z poborem opłaty elektronicznej oraz czynnościami związanymi z poborem opłaty za przejazd. W tej chwili spółka czeka na dalsze etapy tego postępowania.

Emil Wąsacz,
Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

W ciągu ostatnich lat przyzwyczailiśmy już naszych akcjonariuszy do dobrych wyników finansowych. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o rezultaty I półrocza 2017 roku.
W perspektywie stale zwiększającego się natężenia ruchu na A4 Katowice-Kraków podjęliśmy szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie przepustowości placów poboru opłat. Od roku na A4 Katowice-Kraków funkcjonuje elektroniczny pobór opłat A4Go, dzięki któremu kierowcy zdecydowanie szybciej przejeżdżają przez bramki autostradowe. Nasi użytkownicy nabyli już ponad 13 tys. urządzeń pokładowych A4Go, mamy nadzieję, że zainteresowanie tym rozwiązaniem w dalszym ciągu będzie rosło. Nadal pracujemy na rozwiązaniami, które przyniosłyby dalsze usprawnienie obsługi podróżnych na naszym odcinku autostrady.
W minionym półroczu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. wypłaciła Stalexport Autoroute (swojemu jedynemu akcjonariuszowi) dywidendę za rok 2016 w wysokości 149,2 mln zł oraz dodatkowo środki zgromadzone w kapitale rezerwowym w wysokości 1,3 mln zł. Tym samym SAM zrealizowała łączny poziom dywidend na rzecz jedynego akcjonariusza, przewidzianych do wypłaty przed okresem spłaty zobowiązań z tytułu koncesji. Zobowiązania te to refundacja na rzecz Skarbu Państwa kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na modernizację i remont autostrady zrealizowany jeszcze przed jej przekazaniem do rozbudowy i eksploatacji koncesjonariuszowi.
Wypłata kolejnych dywidend przez SAM będzie możliwa po spłacie ww. zobowiązań oraz spełnieniu innych wymogów związanych z umową koncesyjną na przebudowę i eksploatację A4 Katowice-Kraków i umowami o finansowanie projektu autostradowego.
Niezmiennie jesteśmy zainteresowani poszerzaniem działalności autostradowej o nowe przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bierzemy pod uwagę także zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, o ile pojawi się taka możliwość.
 

udostępnij
do góry