do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje 2019 rok

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje 2019 rok

Informacje prasowe 2 Marca 2020

2019 rok to dla Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wzrost przychodów ze sprzedaży oraz związany z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa spadek zysku netto. Najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku to: wypłata dywidendy akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A., całkowita przedpłata przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska pozostającego do spłaty długu wynikającego z umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice-Kraków, a także uruchomienie videotollingu - nowej metody płatności za przejazdy autostradą.

 W 2019 r. przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom ok. 351,5 mln i były o ponad 4,4 proc. wyższe niż w roku 2018. Z kolei zysk netto spadł o 57 proc. i wyniósł ostatecznie 80,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtowała się na poziomie ok. 194,2 mln zł.

O wzroście przychodów zadecydowała przede wszystkim zmiana stawek za przejazd dla samochodów ciężarowych, wprowadzona 1 marca 2019 r. Średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków kształtowało się podobnie, jak przed rokiem, i wyniosło 45,6 tys. pojazdów na dobę.

Spadek zysku netto jest konsekwencją płatności na rzecz Skarbu Państwa, wynikających ze zobowiązań koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków, Stalexportu Autostrady Małopolskiej, zapisanych w Umowie Koncesyjnej. Stanowią one udział Skarbu Państwa w zyskach z projektu A4 Katowice-Kraków i są kalkulowane na dzień 31 marca oraz 30 września. Podstawą tej kalkulacji jest wysokość środków pieniężnych do podziału, które wyliczane są po pokryciu kosztów projektu oraz zasileniu wymaganych rachunków rezerwowych. W 2019 r. koszty netto związane z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 88,8 mln PLN.

O spadu zysku netto zadecydował także wzrost kosztów sprzedaży w związku z utworzeniem rezerw na wymianę nawierzchni w kwocie ok. 31 mln zł.

Stalexport Autostrada Małopolska dokonała ponadto całkowitej przedpłaty pozostającego do spłaty długu wynikającego z zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice-Kraków, tj. łącznej kwoty: 59,66 mln zł.

Wśród działań ukierunkowanych na zmniejszenie kosztów finansowych oraz obniżenie kosztów funkcjonowania i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej, wymienić należy także przyjęcie planu połączenia transgranicznego Stalexport Autostrady S.A, ze spółką Stalexport Autoroute S.à r.l, z siedzibą w Luksemburgu.

W maju 2019 roku wypłacono dywidendę akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A., w wysokości 37 gr za jedną akcję, przeznaczając na ten cel 91,5 mln zł środków z kapitału zapasowego spółki.

W listopadzie z kolei dopuszczono do obrotu giełdowego 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Stalexport Autostrady, serii G, o wartości nominalnej 0,75 zł.

Koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków w 2019 roku kontynuował program modernizacji i rozwoju infrastruktury autostradowej, m.in. uruchamiając w lipcu videotolling - nowy automatyczny sposób płatności oparty o aplikację Autopay i polegający na odczytywaniu tablicy rejestracyjnej pojazdu poprzez kamerę zainstalowaną na bramce.  Rozwijano również elektroniczny pobór opłat A4Go, osiągając liczbę 37 tys. wydanych urządzeń pokładowych. Mając na względzie upowszechnienie płatności automatycznych, zdecydowano o wprowadzeniu od stycznia 2020 roku preferencyjnych stawek opłat za przejazd dla użytkowników Autopay i A4Go, umożliwiając tym samym przejazdy tańsze nawet o 30 proc. na każdej bramce. 

 Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosły w ubiegłym roku ponad 32,5 mln zł.  Modernizowano system odwodnienia autostrady, kontynuowano remonty obiektów mostowych. W ramach prac utrzymaniowych prowadzono wymianę nawierzchni jezdni autostrady.  

Jeśli chodzi o wyniki spółki Stalexport Autostrady S.A., która pełni rolę nadzorczą w Grupie Kapitałowej, w 2019 roku jej przychody ze sprzedaży, generowane przede wszystkim przez usługi wynajmu powierzchni biurowych, wzrosły nieznacznie, wynosząc ostatecznie ok. 3,77 mln zł.

Jednostkowy zysk netto wzrósł natomiast ponad dwukrotnie, tj. do poziomu ok. 10,4 mln PLN, dzięki dywidendzie w wysokości 10,9 mln PLN, którą Spółka uzyskała poprzez Stalexport Autoroute S.à r.l ze spółki koncesyjnej.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok 2020 wyniosą ok. 83 mln PLN. Zamierzamy uruchomić nowy internetowy serwis sprzedaży i obsługi klienta wraz z usługą post-paid dla elektronicznego poboru opłat A4Go (obecnie funkcjonuje wyłącznie przedpłata). Kontynuowana będzie modernizacja odwodnienia autostrady oraz modernizowane będą przepusty zlokalizowane w pasie drogowym autostrady, zakończymy również prace remontowe na jednym z obiektów mostowych. Na ten rok przewidziane jest także zakończenie wymiany nawierzchni oraz poszerzenie dojazdów do bramek przeznaczonych dla płatności automatycznych.

Z uwagą śledzimy zapowiedzi, że videotolling będzie także możliwy na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ przez wiele lat czyniliśmy starania, aby ujednolicić systemy poboru opłat w Polsce i ułatwić kierowcom korzystanie z autostrad.

udostępnij
do góry