do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2014 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2014 roku

Informacje prasowe 14 Maja 2014

W I kwartale 2014 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 13,1% niż w I kwartale 2013 roku, głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu opłat za przejazd (wzrost o 13,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz  tutaj).

Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I kwartale 2014 roku wyniosły 872 tys. PLN i były wyższe o 4.9% niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego (831 tys. PLN).

Ponadto w I kwartale 2014 roku Grupa odnotowała nieznaczny wzrost (o 6,3%) kosztu własnego sprzedaży w porównaniu do I kwartału 2013 roku, głównie dzięki wyższym (wzrost o 49,1%) kosztom utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2014 roku w wysokości 29.136 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 18,4%) niż 24.618 tys. PLN w analogicznym kwartale w roku poprzednim.
 

Dodatkowo w porównaniu do I kwartału 2013 roku (854 tys. PLN) w I kwartale 2014 roku (1.707 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 99,9% pozostałe przychody, głownie z powodu rozwiązania rezerw i odpisów. Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2014 roku w wysokości 51 tys. PLN były niższe (spadek o 60,1%) niż w I kwartale 2013 roku, gdy wyniosły 128 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2014 roku ujemne saldo działalności finansowej było mniejsze (spadek o 33.3%) niż w I kwartale 2013 roku. Zaważyły na tym głównie zmniejszające się saldo zadłużenia netto Grupy jak i obniżka krótkoterminowych stóp procentowych, która przełożyła się na niższą wartość odsetek od kredytu oraz niższą wartość dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2014 roku Grupa osiągnęła większy zysk netto w wysokości 14.484 tys. PLN w porównaniu do 6.711 tys. PLN zysku netto w analogicznym kwartale w roku poprzednim.

Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2014 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry