do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady przedstawia wyniki za 2023 rok

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady przedstawia wyniki za 2023 rok

Informacje prasowe 14 Marca 2024

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady SA odnotowała w 2023 r. wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 508,9 mln PLN i zakończyła rok z zyskiem netto w wys. 116,2 mln PLN. Wyniki te są związane przede wszystkim z podstawową działalnością Grupy, czyli zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków.

W 2023 r. GK Stalexport Autostrady SA rozpoczęła też szereg inwestycji związanych z przygotowaniem autostrady A4 Katowice-Kraków do przekazania stronie publicznej w 2027 r. Sumaryczna wartość inwestycji jest szacowana na ponad 500 mln zł.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 508,9 mln PLN, co stanowi wzrost na poziomie blisko 23% w stosunku do roku 2022, natomiast zysk netto wzrósł do poziomu ok. 116,2 mln PLN. Wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej wyniósł 211,6 mln PLN i był o ponad 45,5% wyższy niż w roku 2022.

Przychody i koszty Grupy Kapitałowej

Przychody z poboru opłat to wyniosły ok. 503,5 mln PLN i wzrosły w stosunku do roku 2022 o 23%. W 2023 r. średni dobowy ruch wyniósł 48.150 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2022, przy czym natężenie ruchu samochodów osobowych wzrosło o 3,7%, tj. do poziomu 40.085 pojazdów na dobę, a dla samochodów ciężarowych spadło o ok. 0,6%, tj. do poziomu 8.066 pojazdów na dobę.

Dysproporcja pomiędzy dynamiką wzrostu natężenia ruchu i wzrostu przychodów z tytułu poboru opłat, związana jest ze zmianami wysokości stawek opłat za przejazd wprowadzonymi 4 lipca 2022 roku i 3 kwietnia 2023 roku.

– Konieczność aktualizacji stawek opłat za przejazd związana jest głównie ze zobowiązaniem koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków - należącej do Grupy Kapitałowej spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - do przekazania Skarbowi Państwa pasa drogowego autostrady po zakończeniu koncesji w roku 2027, w bardzo dobrym stanie technicznym – wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady SA. – Wymaga to koncentracji nakładów na prace inwestycyjne i utrzymaniowe obejmujące m.in. wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady na całym odcinku koncesyjnym, remonty 22. obiektów mostowych oraz modernizację systemu odwodnienia autostrady, który zapewni ochronę wód powierzchniowych – dodaje.

Prace związane z wymianą nawierzchni i remontami obiektów mostowych rozpoczęły się w 2023 r. w ramach kontraktu o wartości ok. 423 mln PLN.

W 2023 r. wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej wyniosła ogółem ok. 80,5 mln PLN (70 mln PLN w roku 2022), natomiast koszty utrzymania, w tym wymiany nawierzchni autostrady, w minionym roku wyniosły ogółem 113,7 mln PLN (38,4 mln PLN w roku 2022).

Na wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady znaczący wpływ miał także wzrost kosztów ogólnego zarządu o 89% w porównaniu z rokiem 2022, tj. do poziomu 225,6 mln PLN. W tej kategorii dominują płatności na rzecz Skarbu Państwa, który uczestniczy w zyskach związanych z poborem opłat na A4 Katowice-Kraków. Płatności na rzecz Skarbu Państwa wyniosły w roku 2023 ponad 126,7 mln PLN wobec 47,4 mln PLN w roku 2022.

Wyniki jednostkowe emitenta i zysk netto

O 16% poprawiły się także jednostkowe wyniki finansowe Stalexport Autostrady S.A. Przychody ze sprzedaży w roku 2023 wyniosły ok. 4,7 mln PLN (w 2022 roku 4 mln PLN). Źródłem przychodów jest w tym przypadku przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w centrum Katowic.

Zysk netto Spółki wyniósł 111,7 mln PLN i wzrósł w stosunku do roku 2022 o 128%, głównie za sprawą znaczącego wzrostu przychodów finansowych (z 56 mln PLN w roku 2022 do 120,7 mln PLN w roku 2023), obejmujących otrzymane dywidendy. Wyniosły one w 2023 r. ponad 108 mln PLN (48,3 mln PLN w roku 2022).

Zrównoważony rozwój

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady, jako część Grupy Mundys, realizuje wiele działań z obszaru ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) w ramach misji, która zakłada stymulowanie rozwoju zrównoważonych, bezpiecznych, innowacyjnych i efektywnych rozwiązań zaspokajających potrzeby ludzkie w zakresie mobilności. Celem tych działań jest m.in. ograniczenie emisji CO2 poprzez:

  • korzystanie w coraz większym stopniu z odnawialnych źródeł energii,
  • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących oszczędności energii,
  • wymianę floty samochodowej na pojazdy niskoemisyjne
  • zwiększenie poziomu recyklingu w spółkach Grupy.

W obszarze ochrony środowiska SAM oraz VIA4 osiągnęły bardzo dobre rezultaty w zakresie optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej i redukcji CO2. Zużycie energii elektrycznej w roku 2023 spadło o około 30% w porównaniu do roku 2022, co wpłynęło także na obniżkę emisji CO2. Obniżenie zużycia energii elektrycznej jest wynikiem m.in. wymiany tradycyjnego oświetlenia infrastruktury autostradowej na lampy typu LED. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. od wielu lat realizuje też inwestycje związane ze zwiększaniem przepustowości placów poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków, które przyczyniają się do mniejszej emisji CO2, poprzez realne ograniczenie zatorów drogowych na ww. placach. Uruchomiono szybkie, automatyczne metody płatności: elektroniczny pobór opłat A4Go oparty o technologię mikrofalową i videotolling (odczyt tablic rejestracyjnych), z których korzysta obecnie blisko 45% kierowców na naszym odcinku autostrady. Zakup energii elektrycznej przez Grupę odbywa się w 100% ze źródeł ekologicznych.

Elementem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej jest troska o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przejawia się w inicjowaniu działań edukacyjnych i społecznych. W 2023 r. koncesjonariusz A4 Katowice-Kraków zrealizował kampanię „Jazda bez czytanki”, której celem było uświadomienie kierowcom zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie ze smartfonu podczas kierowania pojazdem. Kampania odbiła się szerokim echem w mediach, a w grudniu 2023 r. została nagrodzona Srebrnym Spinaczem – prestiżową nagrodą Związku Firm Public Relations – w kategorii „Motoryzacja i transport”.

udostępnij
do góry