do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje I półrocze 2022 roku

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje I półrocze 2022 roku

Informacje prasowe 1 Sierpnia 2022

W I półroczu 2022 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała wzrost przychodów, natomiast zysk netto pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

W I półroczu 2022 r. przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły  187,7 mln zł - jest to wzrost o 18  proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto, podobnie jak przed rokiem, ukształtował się na poziomie blisko 49 mln zł. EBITDA wyniosła 112,6 mln zł.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady determinuje prowadzona przez nią działalność autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, realizowana przez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM).

W I półroczu 2022 r. Grupa odnotowała wzrost ruchu na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wywołany falą migracji oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Od 1 marca 2022 r., po uprzednim uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury, zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby jako niosące pomoc obywatelom Ukrainy. Zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi obowiązywało do 31 maja 2022 r., a pojazdy zgłoszone jako niosące pomoc humanitarną nadal podlegają zwolnieniu.

W I półroczu 2022 r. średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45,3 tys. pojazdów i był o 21 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2021 r. W przypadku samochodów osobowych to wzrost na poziomie 23,9 proc., natomiast ciężarowych - na poziomie 8,8 proc.

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2022 r. wyniosły ok. 185,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 18,3 proc. w stosunku do porównawczego okresu ubiegłego roku.

Na poziom przychodów z poboru opłat wpływ miały przede wszystkim:

  • zmiana wysokości stawki preferencyjnej dla pojazdów osobowych, korzystających z płatności automatycznych od 1 października 2021 r. (z 8 PLN na 9 PLN),
  • zmiana stawki dla pojazdów kategorii 2 i 3 (z 20 PLN na 22 PLN) oraz zniesienie stawek preferencyjnych dla pojazdów ciężarowych korzystających z płatności automatycznych, wprowadzone 1 października 2021 r.,
  • brak większych ograniczeń aktywności społecznej i gospodarczej związanych
    z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19, co miało miejsce w I półroczu 2021 r.,
  • konsekwentnie zwiększający się udział płatności automatycznych w strukturze ruchu oraz wzmożony, częściowo zwolniony z opłat, ruch związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Pomimo znacznego w stosunku do roku ubiegłego wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej zysk netto Grupy utrzymał na poziomie bardzo zbliżonym do tego z roku ubiegłego. Powodem takiego stanu rzeczy jest znaczny wzrost kosztów działalności operacyjnej Grupy Stalexport Autostrady, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 121,7  mln PLN i były o 25,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie z powodu wyższego kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (ok. 36,8 mln PLN w bieżącym okresie, w porównaniu do ok. 1,1 mln PLN w okresie ubiegłym). Wyższy koszt utworzenia ww. rezerw jest konsekwencją wzrostu cen na rynku budowlanym. Spółka dokonała aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było nie tylko zwiększenie kosztu utworzenia rezerw, ale także zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni.

Koncesjonariusz kontynuował działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Usługa videotollingu została udostępniona użytkownikom aplikacji mPay. Na obu placach poboru opłat, w Mysłowicach i w Balicach, uruchomione zostały dodatkowe bramki z przeznaczeniem wyłącznie dla płatności automatycznych. Obecnie dostępne są już po trzy linie obsługi automatycznych przejazdów z aplikacjami do videotollingu i elektronicznym poborem opłat A4Go i Telepass w każdym kierunku, w tym osobna dla pojazdów ciężarowych.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Stalexport Autostrady w I półroczu 2022 r. wyniosła 30,8 mln PLN i obejmowała przede wszystkim prace budowlane realizowane na zarządzanym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Wydatki te związane były głównie z odwodnieniem śląskiego odcinka autostrady. Pozostałe nakłady inwestycyjne Grupy dotyczą m.in. zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania autostrady, a także odtworzenia wyposażenia biurowego i środków transportu.

Finansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z Umowy Koncesyjnej zawartej przez SAM jest zabezpieczone środkami własnymi pochodzącymi z eksploatacji autostrady A4 (opłaty za przejazd).

 Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

W najbliższym czasie zakładamy kontynuację działań, których celem jest podniesienie jakości obsługi użytkowników zarządzanej przez nas autostrady, m.in. poprzez udoskonalenie systemu poboru opłat. Stawiając na rozwój płatności automatycznych, dążymy do zwiększenia przepustowości placów poboru opłat poprzez znaczne skrócenie czasu transakcji w porównaniu z tradycyjnymi płatnościami gotówkowymi i kartami bankowymi.

Prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszego poszerzania dostępu do videotollingu. Chcielibyśmy, by możliwe stało się uruchomienie w przyszłości na odcinku A4 Katowice-Kraków rozwiązania interoperacyjnego z wdrożonym przez Stronę Publiczną systemem e-TOLL. Mamy świadomość tego, jak ważna dla wygody wszystkich użytkowników autostrad w Polsce jest możliwość przejazdu z zastosowaniem tylko jednej elektronicznej metody płatności i podejmujemy ten temat w rozmowach ze Stroną Publiczną od wielu lat.

udostępnij
do góry