do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -1.05% -0.03zł 2024-04-23
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje 2021 rok

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowuje 2021 rok

Informacje prasowe 7 Marca 2022

W 2021 roku działalność głównego przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - autostrady A4 Katowice-Kraków - nadal kształtowana była przez utrzymującą się pandemię COVID-19. W porównaniu do roku 2020, rok 2021 Grupa podsumowuje jednak wzrostem przychodów ze sprzedaży o  24 proc. oraz wzrostem zysku netto o 4 proc. W 2021 r. kontynuowano inwestycje mające na celu skrócenie czasu transakcji oraz zwiększenie przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody na poziomie ok. 360,2
mln zł
. Wraz ze wzrostem przychodów, o blisko 4 mln zł wzrósł zysk netto, osiągając poziom ok. 95,4 mln zł. Wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie ok. 205,6 mln zł, wyższym o 29,2 proc. niż w 2020 roku.

Na niższą dynamikę wzrostu zysku netto wpływ miały przede wszystkim koszty własne sprzedaży, które w stosunku do roku 2020 wzrosły o 30,3 proc., głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji z 58,8 mln PLN do 80,2 mln PLN. Do kwoty 113,5 mln PLN wzrosły także koszty ogólnego zarządu, tj. o 12,4 proc., przede wszystkim z powodu wyższej kwoty „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, które w 2021 roku wyniosły 63,2 mln PLN (44,6 mln PLN w roku 2020). „Płatności na Rzecz Skarbu Państwa” wynikają z zapisanych w Umowie Koncesyjnej zobowiązań koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. i stanowią udział Skarbu Państwa w zyskach z projektu autostradowego.

Pomimo stałego wzrostu natężenia ruchu w kolejnych miesiącach 2021 roku średnioroczne natężenie ruchu w wysokości ok. 42,9 tys. pojazdów na dobę było nadal niższe o ok. 6 proc. w porównaniu do roku sprzed pandemii, tj. 2019, ale o 17,5 proc. wyższe niż w 2020 roku. Ruch samochodów osobowych wzrósł w roku 2021 w stosunku do 2020 roku o 18,2 proc. i wyniósł ok. 35,2 tys. pojazdów na dobę, natomiast ruch pojazdów ciężarowych wyniósł 7,6 tys. pojazdów na dobę i był o 14,6 proc. wyższy niż w roku 2020.

Przychody z tytułu poboru opłat w 2021 roku były o 24,5 proc. wyższe niż w 2020 roku i wyniosły 355,7 mln PLN. Przychody z tytułu opłat za przejazd samochodami osobowymi wyniosły 224,7 mln PLN, tj. o 31,3 proc. więcej niż w roku 2020, a przychody z tytułu poboru opłat za przejazd samochodami ciężarowymi były o 14,4 proc. wyższe niż w roku 2020 i wyniosły blisko 131 mln PLN.

Na większą dynamikę wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów wpłynęły: zmiana stawki opłat za przejazd pojazdami osobowymi od 1 października 2020 r.: z 10  PLN  do 12 PLN w przypadku stawki regularnej oraz
z 7 PLN do 8 PLN w przypadku stawki preferencyjnej dla użytkowników płatności automatycznych oraz zmiany stawek wprowadzone 1 października 2021 r.: zmiana wysokości stawki preferencyjnej za przejazdy pojazdami osobowymi z 8 PLN na 9 PLN, podniesienie stawek za przejazd pojazdami kategorii 2 i 3 z 20  PLN do 22 PLN i zniesienie stawek preferencyjnych za przejazd pojazdami ciężarowymi.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady, pomimo trudności wynikających z pandemicznej sytuacji gospodarczej, w 2021 roku kontynuowała realizację programu inwestycyjnego, do której jest zobowiązana na podstawie Umowy Koncesyjnej. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę wyniosła 50,2 mln PLN, o ponad 20 proc. więcej niż w 2020 roku i obejmowała przede wszystkim prace budowlane związane z odwodnieniem małopolskiego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, modernizacją przepustów pod jezdnią autostrady oraz korektą układu drogowego na dojazdach do placów poboru opłat.

W minionym roku kontynuowane były także działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Videotolling, czyli pobór opłat oparty o odczyt tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, rozszerzono o nową aplikację IKO PKO Banku Polskiego, a dodatkowo powiązano go także z kartami flotowymi ORLEN. W styczniu 2022 roku uruchomiono jeszcze jedną aplikację - mPay.  Zmieniona została także organizacja ruchu na placach poboru opłat, poprzez umożliwienie uruchomienia w każdym kierunku jazdy dodatkowych bramek przeznaczonych tylko dla płatności automatycznych, z bardziej czytelnym oznakowaniem tych bramek. Na kabinach inkasentów zainstalowane zostały zewnętrzne czytniki kart bankowych i flotowych. Te wszystkie działania nie tylko skracają czas transakcji, ale zapewniają także w dobie koronawirusa bezpieczeństwo podróżujących.

W zakresie wyników jednostkowych Stalexport Autostrady rok 2021 zamknięto przychodami ze sprzedaży o 7 proc. większymi niż w roku 2020 i wynoszącymi 3,7 mln PLN. Przychody ze sprzedaży pochodzą przede wszystkim z najmu powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w Katowicach. Jednocześnie zysk netto Spółki był o 63 proc. niższy niż w 2020 roku i wyniósł 57,7 mln PLN (157,6 mln PLN w 2020 roku). Na wynik netto wpłynęły przede wszystkim niższe o 62 proc. przychody finansowe Spółki, z których największą pozycję stanowią otrzymane dywidendy (w 2021 roku 62,2 mln PLN, a w 2020 roku 164,1 mln PLN).

Na przestrzeni 2021 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady realizowała wydatki na cele społeczne, przekazując darowizny m.in. na cele związane z opieką medyczną nad osobami ciężko chorymi z regionu Śląska.

 Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Rok 2021, podobnie jak 2020, upłynął w cieniu ciągłej niepewności gospodarczej i społecznej związanej z pojawianiem się kolejnych fal pandemii koronawirusa, ograniczaniem i rozluźnianiem aktywności bardzo wielu branż gospodarki, co oczywiście wpłynęło także na funkcjonowanie naszego najważniejszego przedsięwzięcia - autostrady A4 Katowice-Kraków.

Mając nadzieję na powrót do normalności, nie zwalniamy tempa w zakresie realizacji inwestycji, na które przewidujemy w tym roku wydatki rzędu ok. 76,5 mln zł, a na prace utrzymaniowe
72,4 mln zł. Prowadzić będziemy modernizację odwodnienia autostrady oraz przepustów,
w planach mamy także remonty nawierzchni jezdni na węzłach autostradowych, remonty niektórych obiektów mostowych oraz ekranów akustycznych. Oczywiście wciąż stawiamy na dalszy rozwój elektronicznego systemu poboru opłat na zarządzanym przez nas koncesyjnym odcinku A4. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszego poszerzania dostępu do videotollingu. 

udostępnij
do góry