Historia

Stalexport Autostrady (dawniej STALEXPORT S.A.) rozpoczął działalność 1 stycznia 1963 roku jako Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Stalexport”, specjalizując się w eksporcie i imporcie wyrobów hutniczych oraz imporcie surowców dla polskiego hutnictwa. W 1993 roku nastąpiło jego przekształcenie w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i prywatyzacja, a od dnia 26 października 1994 roku akcje Spółki notowane są na GPW.

W 1997 roku Stalexport Autostrady wygrał proces przetargowy i otrzymał na okres 30 lat koncesję na budowę poprzez przystosowanie
i eksploatację odcinka autostrady płatnej A4 na trasie Katowice-Kraków, którego długość wynosi 61 km (koncesja została przeniesiona w 2004 roku do specjalnie w tym celu utworzonego podmiotu - Stalexport Autostrada Małopolska S.A.). Od tego momentu działalność Spółki koncentrowała się na dwóch głównych obszarach działalności, tj. usługach autostradowych i działalności handlowej obejmującej eksport, import, obrót krajowy wyrobami stalowymi, surowcami hutniczymi oraz przetwórstwu wyrobów stalowych.

Od połowy 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia. Grupa ta zarządza obecnie siecią ok. 5.000 km autostrad płatnych we Włoszech, Brazylii, Chile, Indiach i w Polsce oraz jest liderem w zakresie systemów automatycznego poboru opłat na autostradach. Atlantia jest notowana na giełdzie w Mediolanie, a jej wartość rynkowa wynosi około 16,1 mld EURO według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Więcej infomacji o spółce Atlantia na stronie:www.atlantia.it

Dzięki inwestorowi strategicznemu Stalexport Autostrady pozyskał łącznie 269.700 tys. PLN gotówki z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego. W pierwszym etapie zostały one przeznaczone na restrukturyzację finansową, a pozostałą część stanowią środki przeznaczone na pokrycie udziału własnego Spółki w planowanych projektach autostradowych. Jednym z elementów restrukturyzacji było wydzielenie i sprzedaż części stalowej. Od 1 października 2007 roku Spółka koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z budową i eksploatacją autostrad płatnych oraz na wynajmie powierzchni biurowych w biurowcu przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach, którego Spółka jest współwłaścicielem i w którym do 17 maja 2013 znajdowała się również jej siedziba.

W 2011 roku akcjonariusze podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego Stalexport Autostrady do kwoty 185.446.517,25 PLN w celu pokrycia wykazywanych w bilansie nierozliczonych strat z lat ubiegłych. W ten sposób definitywnie zamknięty został okres historii Spółki związany z działalnością handlową.

3 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Stalexport S.A. podjęło uchwałę o zmianie siedziby spółki i przeniesieniu jej do Mysłowic, co zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach 17 maja 2013 roku.

30 maja 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrowano połączenie Stalexport Autostrady S.A. ze spółką Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. z siedzibą w Katowicach.